นาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ ... read more

เทศบาลตำบลนาเมือง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเสลภูมิ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสลภูมิระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,375 ไร่ ... read more

ประชากรของเทศบาลตำบลนาเมือง รวมทั้งสิ้น 9,693 คน ... read more

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 176.23 คน/ตารางกิโลเมตร ... read more

... read more
by camp26

ดาวนโหลด

การดำเนินงาน
การรายงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้130
mod_vvisit_counterเมื่อวาน201
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้331
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1291
mod_vvisit_counterเดือนนี้4452
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5910
mod_vvisit_counterทั้งหมด189187

 แผนการจัดหาพัสดุ( เพิ่มเติม ) ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตำบลนาเมือง  อำเภอเสลภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด

                                                                                                             แบบ ผด 2 ( 1/ 3 ) 

ลำดับที่

ช่วงเวลาที่

ต้องจัดหา

รายการ / จำนวนหน่วย ( หน่วย )

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา

กำหนด

ส่งมอบพัสดุ

( วัน )

หมายเหตุ

แผนงาน/งาน /โครงการ

จำนวน

( บาท )

ประเภท

จำนวน

( บาท )

1.

ก.ย.2556

จัดซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน 3 ตัว

สำนักปลัดฯ

บริหารงานทั่วไป

99,000.-

   

ตกลงราคา

5

 

2.

ก.ย.2556

ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ทต.นาเมือง

สำนักปลัดฯ

บริหารงานทั่วไป

100,000.-

   

ตกลงราคา

20

 

3.

ก.ย.2556

จัดซื้อถังขยะ

สำนักปลัดฯ

สาธารณสุข

100,000.-

   

ตกลงราคา

5

 

4.

ก.ย.2556

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ 6 โดยเทพื้น คสล.ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 273 ตารางเมตร ตามแบบ ทต.นาเมือง

สำนักปลัดฯ

สาธารณสุข

100,000.-

   

ตกลงราคา

7

 

5.

ก.ย.2556

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 15

เริ่มต้นจากถนน คสล.เดิม สายบ้านขว้างบ้านยาง ถึง บริเวณคลองส่งน้ำขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร ตามแบบทาตรฐานถนน คสล.อ้างอิงตามแบบมาตรฐานถนน คสล.ของกรมทางหลวงชนบท ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร

กองช่าง

เคหะและชุมชน

100,000.-

   

ตกลงราคา

7

 

อ่านรายละเอียดทั้งหมด  คลิกที่นี้

 


 
ประกาศเทศบาลตำบลนาเมือง
เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556 

………………………………………….…………..
                   อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553 ด้วยการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี เรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารองค์การปกครองส่วนตำบลแล้ว  ให้ประกาศโดยเปิดเผย   ให้ประชาชนทราบ
                   เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  เทศบาลตำบลนาเมือง  จึงขอประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ให้ทราบโดยทั่วกัน
                                          ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

 

( นายบุญศรี     นาเมืองรักษ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลนาเมือง   อำเภอเสลภูมิ     จังหวัดร้อยเอ็ด                                                                     แบบ ผด 2 ( 1/ 23 )

ลำดับที่

ช่วงเวลาที่

ต้องจัดหา

รายการ / จำนวนหน่วย ( หน่วย )

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา

กำหนด

ส่งมอบพัสดุ

( วัน )

หมายเหตุ

แผนงาน/งาน /โครงการ

จำนวน

( บาท )

ประเภท

จำนวน

( บาท )

1.

ต.ค.55-ก.ย.56

จัดซื้อหรือค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น วารสาร/โฆษณา สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เว็บไซด์ ฯลฯ

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

100,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 18

5 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

2.

ต.ค.55-ก.ย.56

ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ คณะบุคคล บุคคล ฯลฯ

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

40,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 19

5 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

3.

ต.ค.55-ก.ย.56

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

25,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 19

5 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

4.

ม.ค.56-มี.ค.56

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถศึกษาดูงาน

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

200,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 19

5 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามงบประมาณ

5.

ต.ค.55-ก.ย.56

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ต่าง ๆ ของ ทต.นาเมือง

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

100,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 19

7 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

6.

ต.ค.55-ก.ย.56

วัสดุสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ฯลฯ

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

80,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 19

5 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

7.

ต.ค.55-ก.ย.56

ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

30,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 19

5 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

8.

ต.ค.55-ก.ย.56

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ให้ ทต.นาเมือง และหมู่บ้านต่าง ๆ 20 หมู่บ้าน

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

84,680.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 20

ทุกวัน

30 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามงบประมาณ

9.

ต.ค.55-ก.ย.56

วัสดุยานพาหนะ เช่น น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

50,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 20

5 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

10.

ต.ค.55-ก.ย.56

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล-เบนซิน ฯลฯ

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

120,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 20

15 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปีรา

รายละเอียดตามแผนทั้งหมด  อ่านได้ที่ไฟล์แนบ 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 เวลา 16:20 น.)