นาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ ... read more

เทศบาลตำบลนาเมือง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเสลภูมิ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสลภูมิระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,375 ไร่ ... read more

ประชากรของเทศบาลตำบลนาเมือง รวมทั้งสิ้น 9,693 คน ... read more

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 176.23 คน/ตารางกิโลเมตร ... read more

... read more
by camp26

ดาวนโหลด

การดำเนินงาน
การรายงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้107
mod_vvisit_counterเมื่อวาน201
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้308
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1291
mod_vvisit_counterเดือนนี้4429
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5910
mod_vvisit_counterทั้งหมด189164

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556

ไตรมาส ที่ 1 – ไตรมาสที่ 3

( ตุลาคม 2555 – มิถุนายน 2556 )

  

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ

ที่เบิกจ่ายจริง

1.


2.

3.

4.

5.

6.

7.


8.

9.


10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.


53.


54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและศึกษาดูงาน

โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ,กชช.2ค.

โครงการเวทีประชาคมตำบล

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

โครงการอุดหนุนโรงเรียนเครือข่ายตำบลนาเมืองในการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มนาเมือง

โครงการอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนตำบลนาเมืองในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

โครงการอุดหนุนโรงเรียนเครือข่ายตำบลนาเมืองในตามโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.

อุดหนุนการดำเนินงานของอสม.หมู่บ้านๆละ 10,000 บาทจำนวน 20 หมู่บ้าน

โครงการวันสตรีสากล

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว

โครงการเทศบาลตำบลรวมใจให้ไออุ่น

โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน

โครงการแข่งขันกีฬานาเมืองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาตำบล

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ

อุดหนุน ทต.เกาะแก้วในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

อุดหนุน ทต.เกาะแก้วในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จ.ร้อยเอ็ด

โครงการงานประเพณีเข้าพรรษา อออกพรรษา

โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาเมือง

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 9 จัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 จัดงานบุญข้าวจี่

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 จัดงานประเพณีลอยกระทง

อุดหนุนประเพณีสรงน้ำดอนเจ้าปู่หอเงิน

อุดหนุนประเพณีสรงน้ำดอนเจ้าปู่หอคำ

โครงการประเพณีสรงน้ำดอนเจ้าปู่ตา หมู่ 11

โครงการประเพณีสรงน้ำดอนเจ้าปู่ตา หมู่ 13 ,19

โครงการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพโรงเรียนบ้านขว้าง

โครงการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ หมู่ 5,หมู่ 9

โครงการจัดซื้อวัสดุประจำศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ

โครงการอบรมยุวเกษตร

โครงการอบรมเครือข่ายหมอดิน

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว

โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 169 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 18 กว้าง 4 เมตร ยาว 54 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 54 เมตร

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ 18 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 17 กว้าง 6 เมตร ยาว 580 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคสล. หมู่ 7 กว้าง 1 เมตร ยาว 160 เมตร

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ 6,7,9,16,18

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 8 ระยะทาง 240 เมตร

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 13 ระยะทาง 160 เมตร

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 14 ระยะทาง 80 เมตร

ขยายเขตไฟฟ้าไปพื้นที่การเกษตร หมู่ 13 ระยะทาง 460 เมตร

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 3 ระยะทาง 130 เมตร

200,000


45,000

20,000

20,000

40,000

8,000

50,000


20,000

30,000


50,000

200,000

200,000

40,000

100,000

20,000

90,000

10,000

30,000

50,000

80,000

150,000

40,000

20,000

20,000

17,000

10,000

10,000

70,000

30,000

200,000

80,000

30,000

50,000

20,000

20,000

-

-

5,000

10,000

10,000

80,000

20,000

20,000

30,000

163,700

315,000

217,800

233,000

100,000

100,000

99,400

99,800


308,600


60,000

100,000

40,000

50,000

35,000

100,000

50,000

176,500


43,562

7,850

20,000

40,000

8,000

50,000


20,000

30,000


50,000

200,000

200,000

40,000

100,000

20,000

90,000

10,000

30,000

50,000

80,000

150,000

20,000

20,000

20,000

12,000

10,000

10,000

70,000

30,000

200,000

80,000

30,000

50,000

20,000

20,000

10,000

10,000

5,000

10,000

10,000

80,000

20,000

20,000

30,000

117,400

224,800

148,900

166,000

100,000

100,000

99,400

99,800


185,000


60,000

100,000

22,263.60

39,014.64

26,164.84

98,158.66

31,336.34

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 13:42 น.)