นายอดร บวล
นายอุดร บัวลี

ประธานสภาเทศบาล
 

  

 

 นายฉลอง นาเมองรกษ
นายฉลอง นาเมืองรักษ์
รอง
ประธานสภาเทศบาล

 

นายไพศร ตลากน
นายไพศรี  ตุลากัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายประยร ทพยฤาชา
นายประยูร ทิพยฤาชา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบญธรรม ทพฤาชา
นายบุญธรรม ทิพฤาชา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

นายวชย บตรนน
นายวิชัย บุตรหิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

 นายสายนต พมพลา
นายสายัญห์  พิมพิลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
auyn
นายเอื้อน เอี่ยมน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายบญม โคตรสงคราม
นายบุญมี โคตรสงคราม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  นาย
นายจุฬพล ประจันพล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 

 

  

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018 เวลา 03:45 น.)