sort descรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมือง  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี  2563  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)