โควดตดอยางไร

เชื้อไวรัสโควิด-19 ติดต่อได้จากการไอหรือจามรดกัน และจากการที่มือเราไปสัมผัสเชื้อแล้วนำมาจับตา จมูก หรือปาก เพราะฉะนั้นต้องคอยระวังเพื่อหลีกเลี่ยงตนเองในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค และหมั่นล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 เมษายน 2021 เวลา 08:55 น.)