ประกาศเทศบาลตำบลนาเมือง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลนาเมือง (พ.ศ. 2557-2559)
.......................................... 

                    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 17(4) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  ในการนี้เทศบาลตำบลนาเมืองได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลนาเมือง (พ.ศ. 2557-2559) เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยได้รับการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาเมือง

                    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 24 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลนาเมือง (พ.ศ. 2557-2559) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

 

                    จึงประกาศมาให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

                                   ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

 

                                     (นายบุญศรี   นาเมืองรักษ์)
                                              นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:24 น.)